ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на интернет сайтa www.alfa.bg

I. Предмет на Общите условия


 • Чл.1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Фондация „АЛФА 2018“ ,ЕИК: 131458114, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, п.к. 1000, пл. "Славейков" 4А, представлявано от Волен Сидеров – Председател, в качеството си на доставчик на медийна услуга на програма „Алфа ТВ“ (наричана за краткост Фондация „АЛФА 2018“ ) и потребителите на интернет сайтa www.alfa.bg.
 • Чл. 2 (1)Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължават да ги спазват.
 • (2) В случай, че Вие като потребител не сте съгласен с настоящите Общи условия, то моля, не използвайте настоящия сайт.
 • Чл. 3. Интернет сайтa www.alfa.bg, е собственост на Фондация „АЛФА 2018“, включително неговите поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти („наричани по-долу „съдържанието”).
 • Чл. 4. (1) Потребителите имат възможност посредством ползването на интернет сайта на Фондация „АЛФА 2018“ за достъп до публикуваната на сайта информация, гледане на видеоархив на програмата на ТВ АЛФА, получаване на информация за програмата на ТВ АЛФА или за дейности и инициативи, предприети или подкрепени от Фондация „АЛФА 2018“ или ТВ АЛФА. Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта на Фондация „АЛФА 2018“ могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Фондация „АЛФА 2018“.
 • (2) Потребителите на интернет сайта на Фондация „АЛФА 2018“ имат право да го ползват единствено за лично ползване, с нестопанска цел, в и извън територията на Република България. В зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия, съдържанието на интернет сайта, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя от Фондация „АЛФА 2018“.
 • Чл. 5. По смисъла на настоящите Общи условия „материали” са аудио-визуални произведения, текст, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски изображения, звук, музика и всякакви други данни, ресурси или обекти, публикувани на сайта на Фондация „АЛФА 2018“.
 • Чл. 6. (1). С тези Общи условия се регламентират условията, при които Фондация „АЛФА 2018“ предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайта, като потребителите се задължават да го ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • (2). Потребителите се задължават при ползването на сайта да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

II. Условия за ползване на сайта


 • Чл. 7. (1) Потребителите на сайта приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на сайта, включително с отварянето на интернет страница от сайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайта, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
 • (2) Фондация „АЛФА 2018“ публикува настоящите Общи условия на сайта си. Фондация „АЛФА 2018“ има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна, изменените и/или допълнение на Общи условия, същите се публикуват на сайта и.
 • Чл. 8. Ползването от потребителите на сайта на Фондация „АЛФА 2018“ е безвъзмездно и достъпно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата (24x7).
 • Чл. 9. За ползването на сайта на Фондация „АЛФА 2018“ не е необходима регистрация от потребителите.
 • Чл. 10. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайта, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Общи условия, на съдържание от сайта може да става само с изричното разрешение от страна на Фондация „АЛФА 2018“.

III. Права и задължения на страните


 • Чл. 11. (1)Съдържанието на интернет сайта се определя от Фондация „АЛФА 2018“, като тя има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики или материали.
 • (2) Фондация „АЛФА 2018“ има право да променя параметри и характеристики на сайта си, да променя условия и възможности за ползването му, да спира или прекратява неговото ползване, да предоставя за ползване нови интернет сайтове или да закрива съществуващия. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.
 • Чл. 12 (1). Фондация „АЛФА 2018“ прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Фондация „АЛФА 2018“не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Фондация „АЛФА 2018“ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
 • (2). Фондация „АЛФА 2018“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси сайта.
 • Чл. 13 (1)Потребителите имат право да искат информация от Фондация „АЛФА 2018“ относно условията за ползване на сайта.
 • (2) За констатирани от потребителите проблеми, свързани с ползването на сайта (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.), те имат право да уведомяват Фондация „АЛФА 2018“
 • Чл. 14. (1)Потребителите са уведомени, че предоставената от тях лична информация може да бъдe използвана от Фондация „АЛФА 2018“ за целите на предоставяне на услуги и ресурси на сайта, като Фондация „АЛФА 2018“ има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.
 • (2)По искане на компетентен орган, Фондация „АЛФА 2018“ има право да предоставя лична информация във връзка с потребителите, с която разполага.
 • (3) Обработването от Фондация „АЛФА 2018“ на личните данни и информация на потребителите се осъществява съгласно „Политика за поверителност при ползване на уебсайта на Фондация „АЛФА 2018“, публикувана на интернет сайта

IV. Отговорности


 • Чл. 15. (1) Фондация „АЛФА 2018“ няма задължение да контролира начина, по който потребителите използват сайта.
 • (2) Фондация „АЛФА 2018“ няма задължения и не носи отговорност спрямо отношенията (търговски, облигационни и всякакви други) на потребител с трети лица, когато тези отношения са установени и/или поддържани чрез ползване на сайта.
 • Чл. 16. (1) Фондация „АЛФА 2018“ не носи отговорност, ако поради технически или други причини материалът не е достигнал до него или не може да бъде публикуван, или някоя услуга/функционалност е недостъпна за потребител/ите.
 • (2) Фондация „АЛФА 2018“ не носи отговорност за:
 • 1. непредоставяне на възможност за достъп до интернет сайта на Фондация „АЛФА 2018“ или нарушено функциониране на сайта, включително в разултат на тестове от страна на Фондация „АЛФА 2018“ с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на сайта;
 • 2. функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и нейната свързаност с устройствата на потребителите, посредством които се осъществява ползването на сайта;
 • 3. съдържанието на интернет сайтове, към които пренасочват връзки, разположени на сайта на Фондация „АЛФА 2018“ ;
 • 4. евентуално наличие на „вируси” или други последици носещи вреди от използването на сайта на Фондация „АЛФА 2018“;
 • 5. злонамерени действия на потребителите или трети лица. По смисъла на настоящите Общи условия „злонамерени действия” са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване на сайта на Фондация „АЛФА 2018“ и/или на публикувани на него материали, публикуване на препратки към сайтове, които нарушават авторски и сродни на авторското право права - пиратско съдържание, дискриминационно или нецензурно съдържание, публикуване на информация и материали, за които потребителите нямат права или съгласие от трети лица, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на сайтовете с цел собствена облага или неправомерно добиване на информация (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната възможност на останалите потребители да ползват сайтовете; публикуване на информация за трети лица, срещу която засегнатите лица възразят; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по действащото българско законодателство.
 • 6. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Фондация „АЛФА 2018“ . По смисъла на настоящите Общи условия „извън контрола на Фондация „АЛФА 2018“ ” е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайта да се ползва необезпокоявано, включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайта, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на Фондация „АЛФА 2018“;
 • (3) Фондация „АЛФА 2018“ не носи отговорност и за претърпени вреди и пропуснати ползи спрямо потребителите, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотaта на публикувани материали и/или информация, достъпни чрез сайа.
 • (4) Фондация „АЛФА 2018“ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайтовете.
 • Чл. 17. (1) Интернет сайта на Фондация „АЛФА 2018“ представлява защитен обект на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права.
 • (2)Интернет сайта на Фондация „АЛФА 2018“ съдържа материали, функции, информация и др. съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост.
 • (3)Използването на сайта на Фондация „АЛФА 2018“ или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и Фондация „АЛФА 2018“ , може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на ПП „АТАКА“ и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност - гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.
 • Чл. 18. Фондация „АЛФА 2018“ има право да съхранява и предоставя информация за потребителя в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и да я предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси на Фондация „АЛФА 2018“ или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

V. Заключителни условия


 • Чл. 19.Кореспонденцията между Фондация „АЛФА 2018“ и потребителите във връзка с използването на сайта се осъществява чрез електронни съобщения. Адресът на електронната поща на Фондация „АЛФА 2018“ за кореспонденция с потребителите по въпроси във връзка със съдържанието на сайтовете касаеща новини е news@alfatv.bg, за сутрешен блок е sutrin@alfatv.bg а по технически въпроси потребителите могат да изпращат електронни съобщения на ......................................
 • Чл. 20.Всички спорове между Фондация „АЛФА 2018“ и потребителите във връзка с ползването на сайтовете се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.
 • Чл. 21. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 • (2)В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.
 • Чл. 22. (1)Настоящите Общи условия са в сила от 15.10.2019г.
Вестник Атака
АТАКА иска: Парламентът да наложи забрана върху продажбите на държавна собственост АТАКА иска: Парламентът да наложи забрана върху продажбите на държавна собственост »
Мораториумът да важи до сформирането на 45-то Народно събрание Парламентът да наложи мораториум върху всякакъв вид
Католическата църква в Беларус се опълчи срещу Лукашенко Католическата църква в Беларус се опълчи срещу Лукашенко »
Католиците се мобилизират под опозиционни знамена Белоруската католическа църква обвини Минск в преследвания на неугодни, след като
Идеология или смърт! Идеология или смърт! »
Сергей Глазев, съветник на президента на Руската Федерация 2012 – 2019 г. Опитите на западната агентура да
Белите в Америка ги гонят от къщите им Белите в Америка ги гонят от къщите им »
Маргарита Меншикова Обществените вълнения, разтърсили цяла Америка под лозунга „Black Lives Matter“, не утихват. Демонстрантите, трошащи всичко
НАТО не може да регулира нарастващия конфликт между Гърция и Турция НАТО не може да регулира нарастващия конфликт между Гърция и Турция »
Не намалява противопоставянето на Гърция и Турция в Средиземно море заради спора им за контрол на петролно-газовите
Пазете се от лъжливите пророци: „християнството“ на американския рапър Кание Уест Пазете се от лъжливите пророци: „християнството“ на американския рапър Кание Уест »
Михаил Тюренков Идеята на социалната мрежа JesusTok е нагледен пример, че на Запад дори такава величайша светиня
Във Франция загинаха 25 души, а посланици не видяхме: защо скърби ЕС в Минск Във Франция загинаха 25 души, а посланици не видяхме: защо скърби ЕС в Минск »
Аля Самитова Новините от улиците на белоруските градове продължават да ни държат в напрежение, както и „сполучливите“
Да започнеш война в Ирак и да загубиш Америка: как стана това Да започнеш война в Ирак и да загубиш Америка: как стана това »
Дмитрий Косирев Днешната национална катастрофа в САЩ е предизвикана (или провокирана) преди всичко от несполучливата иракска авантюра
Le Figaro: Западът трябва да се обяви срещу империализма на Ердоган Le Figaro: Западът трябва да се обяви срещу империализма на Ердоган »
Повторната ислямизация на катедралата „Света София“ в Турция има едновременно политическо, символично и религиозно значение. Така президентът
На Изток създават нова армия на халифата На Изток създават нова армия на халифата »
Валерий Захаров САЩ твърдо възнамеряват да намалят с една трета военния си контингент в Афганистан. Но така