ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ НА Фондация „АЛФА 2018“

Последна актуализация: 15.10.2019 г.
Ние, ФОНДАЦИЯ „АЛФА 2018“ („ние“, или Фондация „АЛФА 2018“ , или „Администратор“), събираме и обработваме лични данни на физически лица, наши членове и симпатизанти, участници в подписки, служители, водещи, автори, журналисти, участници, гости в предавания и лица, участващи или споменати в репортажи на Телевизия „Алфа“, посетители на нашия уебсайт, наши контрагенти, други контакти („Вие“). Ние сме наясно с отговорността, която имаме, да се грижим и да защитаваме Вашите лични данни, да изпълняваме приложимото законодателство в областта на поверителността и защитата на личните данни.

С настоящата Политика за поверителност на данните (“Политика“ или „Политика за поверителност“), бихме желали да Ви запознаем с начина, по който събираме и ползваме личните данни, които сте ни предоставили. Политиката описва какви методи прилага и за какви цели Фондация „АЛФА 2018“, съответно нашите доставчици на услуги обработват информацията, събрана от и за Вас в различните ситуации, описани в тази Политика.

Важно!

Прочетете внимателно тази Политика. Тя предоставя важна информация за това как обработваме лични данни и обяснява Вашите законови права. Тази Политика не цели да променя условията на който и да било договор, сключен с нас, нито правата, които имате съгласно приложимите закони за защита на личните данни.

Предоставяйки Вашите лични данни, Вие ни се доверявате и доброволно приемате условията на тази Политика за поверителност.

1.АДМИНИСТРАТОР

1.1 Администратор на личните данни е ФОНДАЦИЯ АЛФА 2018, със следните данни:, БУЛСТАТ 131458114; Седалище и данни за контакт Уебсайтове („Уебсайт/ове“) Длъжностно лице по защита на личните данни:
Седалище и данни за контакт Уебсайт Длъжностно лице по защита на личните данни
гр. София 1527,
пл. „П. Славейков“ № 4А
Тел.: 0882 662 287
Имейл: ,
http://www.alfa.bg/
г-н Петър Дучев
Адрес: гр. София 1527,
пл. „П. Славейков“ № 4А;
Тел.: 0882 662 287
Имейл:
г-жа Рени Асенова
Адрес: гр. София 1527,
пл. „П. Славейков“ № 4А;
Тел.: 0882 662 287
Имейл:

1.2 Фондация „АЛФА 2018“ като Администратор носи отговорност за правилното и законосъобразно обработване на личните данни, които предоставяте в различните ситуации, посочени в тази Политика.

2. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ


Фондация „АЛФА 2018“ може да събира и обработва Вашите лични данни в следните случаи:

2.1 Телевизия „Алфа“ („Телевизията“): личните данни се събират директно от лицата, за които се отнасят, чрез заснемане с видео техника, или от служители на Фондация „АЛФА 2018“ или трети лица, предоставящи данните, или подготвящи материалите, чрез други медии или интернет.
2.2 Уебсайт: личните данни се събират директно от лицата, за които се отнасят или от служители на Фондация „АЛФА 2018“ или трети лица, който подготвят и публикуват материалите, чрез други медии или интернет.
2.3 Контрагенти: личните данни се събират директно от лицата, за които се отнасят, от трети страни или от публични регистри (напр. Търговски регистър към Агенция по вписванията).
2.4 Видеонаблюдение: личните данни се събират директно от лицата, за които се отнасят чрез видеонаблюдение.

Ако предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че на това лице е била предоставена тази Политика на поверителност и че са спазени изискванията на приложимото законодателство, преди да предоставите информацията.

Ако сте на възраст под 14 години, моля не ни предоставяйте каквато и да било Ваша информация, освен ако нямате разрешението на родител или настойник да направите това.

Молим за Вашето съдействие да поддържаме Вашата информация актуална, като ни информирате за всякакви промени във Вашите лични данни.

3. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ


Следните категории лични данни могат за бъдат събрани от и за Вас в зависимост от конкретната ситуация:

3.1. Телевизия „Алфа“: събират се и се обработват лични данни във връзка с видеообраз или други лични данни (имена, адреси, местоположение и др.) на журналисти и водещи, служители, които работят за Телевизията и на гости на предавания и лица, участващия в репортажи.
3.2. Уебсайт: събират се и се обработват лични данни, които представляват снимки и видеообрази на трети лица; лични данни за автори, журналисти и трети лица, споменати в рубрики и новини (имена, адреси, местоположение и др.); дата и час на Вашето посещение на наш Уебсайт; колко и кои страници разглеждате по време на посещението и колко време е престоят Ви там; името на Вашия интернет домейн (това може да бъде Вашият интернет доставчик като например NET 1 или Вашето работно място) и 'IP' адреса (това е номер, прикачен на Вашия компютър, когато сърфирате в интернет), който Ви позволява достъп до нашия сайт; интернет браузъра, който използвате (напр. MS Internet Explorer или Google Chrome) и операционната система на компютъра Ви (напр. Windows 8.1); сайта, в който сте били, преди да се свържете с наш Уебсайт (напр. Yahoo, ако сте ни намерили с тази търсачка);
3.3 Контрагенти: събират се и се обработват лични данни като три имена, ЕГН, номер на документ за самоличност, телефонен номер, имейл и данни за контакт на лицата, които представляват дружества-контрагенти; информация за банкови сметки.
3.4 Видеонаблюдение: събират се и се обработват лични данни във връзка с видеообраз на служители и посетители в сградата на ПП „Атака“.

4. КАК МОГАТ ДА БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ


Обработването на Вашите личните данни, съгласно действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и в частност на Общия регламент за защита на личните данни ЕС/2016/679 („Регламента“), трябва да бъде обосновано съгласно едно от няколко правни основания по Регламента. От нас се изисква да посочим основанията за всяко едно ползване на Вашите данни, в зависимост от конкретната ситуация, както следват:

4.1 Цел: За осъществяване на законната дейност на Фондация „АЛФА 2018“ като доставчик на медийна услуга.
Основание за обработване: обработването се извършва при подходящи гаранции в хода на законните дейности на Фондацията; за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Администратора (чл. 6, ал.1, буква „е“ от Регламента), или с оглед на легитимните интереси на ПП „Атака“, (чл. 6, ал.1, буква „е“ от Регламента), със съгласието на субекта на данните (чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента) или въз основа на договор (чл. 6, ал.1, буква „б“ от Регламента).

4.2 Цел: За осъществяване на дейността на Телевизията и за целите на масовата комуникация и осведомяване съгласно действащото законодателство в Република България, вкл. Закона за радиото и телевизията, Закона за авторското право и сродните му права, с цел анализ на данни, удостоверявания, разработване на подобряване на нашите информационни услуги, идентифициране на тенденциите при ползването на услугите предоставяни от Телевизията и браузването на Уебсайта.
Основание за обработване: Най-често основанието е изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Администратора (чл. 6, ал.1, буква „е“ от Регламента) или с оглед на легитимните интереси на ПП „Атака“, но може да бъде също и съгласието на субекта на данните (чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента) или въз основа на договор (чл. 6, ал.1, буква „б“ от Регламента) или на основание и при спазване на Закона за радиото и телевизията.
Легитимният интерес на Фондация „АЛФА 2018“ да предоставя информационни услуги е в съответствие изискванията на действащото в България законодателство вкл. правото на свобода на изразяване и информация и достатъчно основание за тяхното обработване. Във всеки конкретен случай Администраторът прави преценка за законосъобразността на обработването при спазване на приложимите закони за защита на личните данни. Решението на Администратора не може непропорционално да ограничава свободата на изразяване и информация. При преценката Администраторът взема предвид съвкупност от критерии, включително естеството на личните данни; влиянието, което разкриването на личните данни или тяхното обществено оповестяване би оказало върху неприкосновеността на личния живот на субекта на данни и неговото добро име; обстоятелствата, при които личните данни са станали известни на Администратора и други обстоятелства, съгласно законодателството и относими към конкретния случай.

4.3 Цел: Директен маркетинг по отношение на контакти на Администратора.
Основание за обработване: изрично съгласие на всеки субект по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента или легитимните интереси на Администратора по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Регламента;
Вие може да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни за тази цел или да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингова комуникация и директен маркетинг, по всяко време с действие занапред, като изпратите възражението или уведомлението за оттегляне до Администратора чрез данните за контакт, посочени в точка 1 по-горе.

4.4 Цел: Упражняване на правата и задълженията на Фондация „АЛФА 2018“ , възникнали в резултат на сключени с Вас договори.
Основание за обработване: изпълнение на договор по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента или спазването на законово задължение по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента;

4.5 Цел: Осъществяване на финансово-счетоводна дейност от Фондация „АЛФА 2018“ при и по повод на сключените с Вас договори, в това число: получаване и нареждане на дължими суми по банкови сметки, издаване на фактури;
Основание за обработване: изпълнение на договор по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента или спазването на законово задължение по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента.

4.6 Цел: Видеонаблюдение на достъпа в сградата на ТВ АЛФА.
Основание за обработване: легитимните интереси на Фондация „АЛФА 2018“.
Легитимните интереси на Фондация „АЛФА 2018“ се изразяват в това да гарантират сигурността и охраната на сградата на ТВ АЛФА, да осигуряват сигурността на присъстващите в сградата и служителите по време на работния процес, както и Фондация „АЛФА 2018“ да ограничи, да предотврати или да наложи санкции, или да отправи претенции в случай на каквито и да е незаконосъобразни действия или бездействия. Предвид целта, за която се използват данните Ви, този интерес е пропорционален на рисковете, които могат да възникнат при обработването на данните и интересът на Фондация „АЛФА 2018“ взема преимущество над правото на всяко трето лице, да не бъде записвано що се касае до присъствието му пред или в сградите на Администратора.

4.7 Предоставяне на личните данни при спазване на закона
Фондация „АЛФА 2018“ в качеството си на администратор на лични данни е подчинен на законодателството в Република България. В някои случаи това може да налага предоставянето и/или разкриването на Вашите лични данни, когато се изисква по закон, при поискване и/или при необходимост на трети лица - държавни и др. органи, съдилища, институции и ведомства, при спазване разпоредбите на Регламента, ЗЗЛД и другите норми на българското законодателство.
Когато е възможно, ние ще насочим такова искане към Вас или ще Ви уведомим преди да отговорим, освен ако става въпрос за предотвратяването или разкриването на престъпление.
Личните данни на членовете и симпатизантите на Фондация „АЛФА 2018“ няма да се разкриват на трети лица без съгласието на субектите на данните, освен в случаите предвидени в закон или съгласно законосъобразна заповед или акт на компетентен орган.

4.8 Предоставяне на данни на обработващи лични данни
Личните данни, които събираме, могат да бъдат предоставени за обработване на трети лица, които действат от свое име или от името на Фондация „АЛФА 2018“ , в съответствие с изискванията на Регламента и при осигуряване защитата на правата на субектите на данни.

4.9 Трансфер на данни в държави извън Европейското икономическо пространство
Фондация „АЛФА 2018“ не извършва трансфер на Вашите лични данни извън Република България.

5. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ


5.1 Ние защитаваме личните данни в строго съответствие с действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и личните данни (вкл. Регламент ЕС/2016/679).

5.2 Вашата информация се съхранява на наши защитени сървъри (или в определени случаи информацията се съхранява и на хартиен носител при спазване на необходимите защити). Информацията е достъпна и се използва в съответствие с нашите политики и стандарти за сигурност, винаги при спазване на действащото законодателство и необходимите мерки за защита.

5.3 Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или Уебсайтовете е без риск от кибер атаки, ние работим усилено, за да поддържаме мерки за физическа, персонална, документална и защита на автоматизирани информационни системи по отношение на Вашите данни в съответствие с приложимото законодателство. Например ние прилагаме следните мерки:
(a) строго ограничен достъп на наши служители и подизпълнители до Вашите данни, предоставен само при необходимост от узнаване и с оглед реализиране на целите, за които се обработват;
(b) Личните данни се съхраняват в електронен вид в бази данни или в споделени папки, защитени с пароли или с различни степени на оторизация; осъществява се наблюдение и защита от вируси; създават се копия и резервни копия за възстановяване; системите съхраняват и логове с история за операциите с документите;
(c) Всички хартиени документи, които могат да съдържат Ваши лични данни, се съхраняват в сградата на Администратора в гр. София, пл. „П. Славейков“ № 4 А;
(d) На обектите на Администратора, където се извършва обработване на лични данни, се осъществява денонощна физическа и техническа (чрез сигнално-охранителна техника и видеонаблюдение) охрана; противопожарна защита, въведени са процедури за контрол на физическия достъп;
(e) Служителите на Администратора, които обработват лични данни, са запознати с изискванията на действащото законодателство, с политиките на Фондация „АЛФА 2018“ , със съществуващите рискове и сценарии за действие при настъпването им.
(f) Предвидена е и договорна защита по договорите с трети лица – обработващи лични данни от името на Фондация „АЛФА 2018“.

5.4 Когато Ви предоставим (или сте избрали да Ви предоставим) парола, която Ви дава достъп до определени части от Уебсайтовете или друг портал или услуга, които управляваме, Вие сте отговорни за съхраняването на тази парола като поверителна и за спазването на всяка друга от процедурите за сигурност, за които Ви уведомяваме. Молим да не споделяте паролата си с никого.

6. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ


6.1 Съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо с оглед целта, за която сме ги получили. Ако данните Ви се обработват за две цели, ще ги запазим, докато целта с по-дълъг период за обработване бъде осъществена; но ще спрем да ги обработваме за тази цел с по-кратък период, след изтичането на този по-кратък период.
6.2 Ние ограничаваме достъпа до Вашите данни до тези лица, които трябва да ги обработват за съответната цел.
6.3 При определени обстоятелства можем да задържим личните Ви данни за по-дълги периоди от време, за да имаме точен запис на взаимоотношенията Ви с нас в случай на жалби или оспорвания или ако основателно считаме, че има възможност за съдебни спорове с оглед на които личните Ви данни ще бъдат необходими.
6.4 Периодите на съхранение се основават на нуждите на Фондация „АЛФА 2018“ и съгласно приложимото законодателство. Личните данни, които вече не са необходими, се анонимизират (анонимизираните данни могат да бъдат запазени, но те вече нямат връзка с Вас) или се унищожават.

ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


7.1 Имате определени права във връзка с личните Ви данни, като например имате право да:
(a) поискате от нас да Ви предоставим допълнителни подробности за това как се ползват Вашите данни;
(b) поискате от нас да Ви предоставим достъп до личните Ви данни и да Ви предоставим копие от тях;
(c) получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и – когато е технически възможно - да прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствено, ако обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства;
(d) поискате от нас да актуализираме всички неточности в данните, които съхраняваме и да ги поправим/актуализираме;
(e) поискате от нас да изтрием или да анонимизираме всички данни за Вас, за които вече нямаме законно основание да обработваме;
(f) когато обработката се основава на съгласие и във връзка с директен маркетинг, Вие можете да оттеглите Вашето съгласие, за да спрем тази конкретна обработка, занапред;
(g) направите възражение срещу всяка обработка с цел автоматизирано вземане на индивидуални решения (включително профилиране), когато то това Ви засяга съществено;
(h) поискате от нас да ограничим обработването на Вашите данни, напр. докато се разследва жалба.

7.2 Ред за упражняване на правата

7.2.1 Вие може да подадете искане за упражняване на правата си до Администратора, по един от следните начини: на място, по поща вкл. електронна поща, по телефон или факс, както са посочени в точка 1 по-горе.
7.2.2 Всяка молба, запитване или Ваше искане се приема с входящ номер, разглежда се, проверяваме Вашата легитимация и право, което искате да упражните и отговаряме в едномесечен срок от постъпването. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме. В случай, че има причини искането да не бъде изпълнено, ние ще посочим тези причини на молителя в писмена форма.
7.2.3 Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, например когато трябва да се защити обществения интерес (например, при предотвратяването или разкриването на престъпления), или нашите интереси, или правата и свободите на другите.
Ако имате някакви въпроси относно обработването на Вашите данни, молим да се свържете с нас чрез посочените в т. 1 по-горе данни за контакт (понеделник - петък от 09:00 до 18:00 часа).
Ако не сте удовлетворени от обработването на Вашите данни или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете оплакване до Комисия за защита на личните данни, на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; тел.: 02/91-53-518, уебсайт: https://www.cpdp.bg. Молим ви преди това да се опитате да разрешите проблема с нас, въпреки че имате право да се свържете с Комисията за защита на личните данни по всяко време.

8. БИСКВИТКИ


8.1 Обработване на бисквитки
Бисквитките са малки текстови файлове, които някои уебсайтове съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство.
На нашите Уебсайтове бисквитките се използват за подобряване на работата на браузъра Ви. Фондация „АЛФА 2018“ се грижи максимално за личните Ви данни и за информацията, запазена от бисквитките, и Вашето безпроблемно обработване на всички функционалности на Уебсайтовете.

8.2 Управление и изтриване на бисквитки.
Вие можете да приемете или откажете бисквитките чрез промяна в настройките на Вашия браузър. Ако бисквитките са забранени, е възможно да не можете да ползвате всички интерактивни функционалности на Уебсайтовете.
Повечето актуални браузъри позволяват контролиране на бисквитките чрез съхранените настройки на браузъра.

8.3 Бисквитките помагат:
8.3.1 Да накараме Уебсайтовете да работят според Вашите очаквания;
8.3.2 Да запомним Вашите настройки по време на посещения;
8.3.3 Непрекъснато да подобряваме нашите Уебсайтове за Вас.

8.4 Ние не обработваме бисквитките за:
8.4.1 Събиране на идентифициращи лични данни – винаги ще Ви молим за изричното Ви разрешение, ако някога искаме да съберем такава информация;
8.4.2 Събиране на чувствителна информация без Вашето изрично съгласие.

8.5 Обработването на бисквитките спада към няколко категории:
8.5.1 Бисквитки за уебсайт функции
Ние обработваме бисквитки, за да накараме нашите Уебсайтове да функционират по-добре. Например ние запазваме информация след като влезете веднъж в наш Уебсайт, за да не е необходимо да влизате отново всеки път, когато посещавате различна страница/меню по време на Вашата сесия.
След като излезете или затворите браузъра, бисквитките за сесия ще се изтрият.
8.5.2 Аналитични бисквитки
Аналитичните програми използват бисквитки за събиране на статистически данни, които ни помагат да подобрим нашите Уебсайтове. Освен ако не ни предоставите изрична информация, като попълните формуляр или ни се обадите, всички данни, събрани от аналитичните програми, се съхраняват анонимно, като виждаме само общи стойности, а не специфични индивидуални данни.
Примерите за това включват:
Как сте стигнали до нашите Уебсайтове (например от търсачка, реклама и др.);
Действията, които извършвате на Уебсайтовете, като прегледан брой страници, прекарано време на дадена страница, на коя страница посетителите са напуснали Уебсайтовете;
Колко често се връщате на нашите Уебсайтове;
Използваната от посетителите технология (например браузър, операционна система, устройство и др.).

8.6 За да научите повече за бисквитките по принцип и как да ги управлявате, моля да посетите www.aboutcookies.org.

9. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА


Ние можем да правим промени в тази Политика от време на време. Промените в тази Политика ще влязат в сила, когато преразгледаната Политика бъде публикувана на нашите Уебсайтове. Ако Вие използвате нашите Уебсайтове или нашите услуги след промените, това ще се тълкува като приемане от Ваша страна на актуализираната Политика.

Фондация „АЛФА 2018“
Вестник Атака
АТАКА иска: Парламентът да наложи забрана върху продажбите на държавна собственост АТАКА иска: Парламентът да наложи забрана върху продажбите на държавна собственост »
Мораториумът да важи до сформирането на 45-то Народно събрание Парламентът да наложи мораториум върху всякакъв вид
Католическата църква в Беларус се опълчи срещу Лукашенко Католическата църква в Беларус се опълчи срещу Лукашенко »
Католиците се мобилизират под опозиционни знамена Белоруската католическа църква обвини Минск в преследвания на неугодни, след като
Идеология или смърт! Идеология или смърт! »
Сергей Глазев, съветник на президента на Руската Федерация 2012 – 2019 г. Опитите на западната агентура да
Белите в Америка ги гонят от къщите им Белите в Америка ги гонят от къщите им »
Маргарита Меншикова Обществените вълнения, разтърсили цяла Америка под лозунга „Black Lives Matter“, не утихват. Демонстрантите, трошащи всичко
НАТО не може да регулира нарастващия конфликт между Гърция и Турция НАТО не може да регулира нарастващия конфликт между Гърция и Турция »
Не намалява противопоставянето на Гърция и Турция в Средиземно море заради спора им за контрол на петролно-газовите
Пазете се от лъжливите пророци: „християнството“ на американския рапър Кание Уест Пазете се от лъжливите пророци: „християнството“ на американския рапър Кание Уест »
Михаил Тюренков Идеята на социалната мрежа JesusTok е нагледен пример, че на Запад дори такава величайша светиня
Във Франция загинаха 25 души, а посланици не видяхме: защо скърби ЕС в Минск Във Франция загинаха 25 души, а посланици не видяхме: защо скърби ЕС в Минск »
Аля Самитова Новините от улиците на белоруските градове продължават да ни държат в напрежение, както и „сполучливите“
Да започнеш война в Ирак и да загубиш Америка: как стана това Да започнеш война в Ирак и да загубиш Америка: как стана това »
Дмитрий Косирев Днешната национална катастрофа в САЩ е предизвикана (или провокирана) преди всичко от несполучливата иракска авантюра
Le Figaro: Западът трябва да се обяви срещу империализма на Ердоган Le Figaro: Западът трябва да се обяви срещу империализма на Ердоган »
Повторната ислямизация на катедралата „Света София“ в Турция има едновременно политическо, символично и религиозно значение. Така президентът
На Изток създават нова армия на халифата На Изток създават нова армия на халифата »
Валерий Захаров САЩ твърдо възнамеряват да намалят с една трета военния си контингент в Афганистан. Но така